Stadgar för

Västerbottens Norra Fornminnesförening

Antagna 1946, förändrade 1979, 1984, 1998, 2000 och 2004.
 

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Västerbottens Norra Fornminnesförening. Föreningen har sitt säte i Skellefteå.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja kulturminnesvård, museiverksamhet och annan kulturell verksamhet, företrädesvis inom Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner.

Föreningen skall samverka med hembygdsföreningar och andra kulturhistoriska föreningar samt med Skellefteå museum AB. Föreningen ingick som stiftare när Stiftelsen Skellefteå museum bildades år 1979.

Samverkan skall även ske med föreningar vars ändamål överensstämmer med fornminnesföreningens verksamhet.

§ 3 Medlemskap

Medlemmarna erlägger årsavgift (ordinarie, familje-) bestämd av årsmöte eller annat möte vartill kallelse sker som till årsmöte.
Även hembygdsförening eller annan kulturhistorisk förening kan bli årligt betalande medlem.
Hedersmedlem kan på förslag av styrelsen utses av årsmötet.

Västerbottens Norra Fornminnesförening skall vara ansluten till Västerbottens Läns Hembygdsförbund.

§ 4 Årsmötet

Högsta beslutande organ är årsmötet som hålles senast i maj månad.
Skriftlig kallelse skall ske senast fjorton dagar före årsmöte eller föreningsmöte.
Beslut fattas efter öppen omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Personval sker genom sluten omröstning om så begärs. Vid lika röstetal avgör lotten.

Rösträtt utövas av enskild medlem och av ombud för ansluten förening. Ombud för ansluten förening är föreningens ordförande eller dennes ersättare jämte ett ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar.

Följande ärenden skall behandlas vid årsmötet:

 • fråga om mötets behöriga utlysande

 • val av ordförande och sekreterare för mötet

 • val av två justerare att tillika med ordföranden justera protokollet

 • upprättande av röstlängd

 • årsredovisning (verksamhetsberättelsen)

 • fastställande av resultat- och balansräkning

 • ansvarsfrihet för styrelsen

 • beslut om kostnadsersättningar till styrelsen

 • val av föreningens ordförande

 • val av föreningens styrelseledamöter och ersättare

 • val av revisorer och ersättare

 • val av valberedning

 • nominering av ledamot i styrelsen för Skellefteå museum AB jämte ersättare för ledamoten ifråga, alternativt information om vilka som är föreningens representanter i museets styrelse

 • val av ombud till Västerbottens Läns Hembygdsförbunds årsstämma

 • fastställande av medlemsavgifter

 • ärende, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

 • motion, som medlem skriftligen senast trettio dagar före årsmötet hos styrelsen begärt skall upptagas på årsmötet

   

§ 5 Styrelsen

Styrelsen, som utses av årsmötet, är föreningens beslutande organ mellan årsmötena.

Styrelsen skall bestå av:
ordförande och sex ledamöter + 2 ersättare.

Museichefen vid Skellefteå museum utser en ledamot i styrelsen.

Ledamöter och ev. ersättare väljs för en tid av två år. Om val skall ske för mer än halva antalet styrelseposter väljs dock överskjutande antal för ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Vidare utses kassör utom eller inom styrelsen.

Styrelsen skall sammanträda vid behov. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen utser även ett arbetsutskott bestående av ordförande, kassör och sekreterare.
 

§ 6 Valberedningen

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, som utses av årsmötet. Årsmötet utser sammankallande. Valberedningen skall förbereda nästföljande årsmötes valärenden.

§ 7 Revisorer

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, som utses av årsmötet. För vardera av revisorerna utses personliga ersättare. Föreningens räkenskaper och verksamhet följer kalenderår.

§ 8 Föreningsmöte

Föreningsmöte hålles för behandling av visst eller vissa ärenden om antingen styrelsen finner sådant påkallat eller det skriftligen begäres av minst två tredjedelar av medlemmarna. Möte skall hållas inom trettio dagar sedan framställning inkommit till styrelsens ordförande.

Kallelse till föreningsmöte sker som till årsmöte, dvs senast fjorton dagar före mötet.

§ 9 Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar beslutas av två på varandra följande föreningsmöten med minst fjorton dagars emellan och varav ett är årsmöte. För beslut erfordras vid båda sammanträdena två tredjedels majoritet.

§ 10 Upplösning

Föreningen kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

Vid beslut om upplösning fattas beslut om disposition av föreningens tillgångar m.m.

 

Stadgarna reviderade i samband med 2004 års årsmöte.

Till toppen på sidan
Till toppen
© 2015
Västerbottens Norra Fornminnesförening

c/o Skellefteå museum, Box 146, 931 22 Skellefteå
070-3734277
info@vnff.se
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Om föreningen
Medlem
Verksamhet
Protokoll
Historik
Länkar
Kalender
Kontakta
Stiftelsen Ernst Westerlund